Uw persoonsgegevens

Het gaat om de persoonsgegevens die we nodig hebben om u te kunnen adviseren of ons advies uit te voeren. Dit kunnen bijvoorbeeld uw contact- en identificatiegegevens zijn, maar ook uw financiële gegevens. Belangrijke gegevens die vertrouwelijk zijn.

Is alle informatie nodig?

U vraagt zich misschien af of we alle persoonsgegevens, die we van u vragen nu wel nodig hebben. Of u wel alle informatie wilt verstrekken die we vragen. Wij vragen alleen de informatie die we nodig hebben voor een verantwoord en passend advies. Alleen dan lukt het ons om een goede oplossing te vinden voor de vraag, die u aan ons stelt. Missen we informatie of mogen we het maar beperkt gebruiken dan kunnen we geen volledig advies geven. We zullen u dan laten weten welke onderdelen u dan mist en wat hiervan de consequenties zijn. In sommige gevallen zullen we zelfs helemaal geen advies kunnen uitbrengen.

Persoonsgegevens via andere organisaties

Mochten wij uw persoonsgegevens van een andere organisatie of onderneming ontvangen zoals bijvoorbeeld ondernemingen uit ons commerciële netwerk, dan laten wij u weten uit welke bron wij deze informatie hebben ontvangen. Is uw toestemming vereist dan controleren wij of u hiermee hebt ingestemd.

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens en mag dat

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u te kunnen adviseren, het advies uit te voeren en uw polis of hypotheek of ander financieel product te beheren en/of te wijzigen. Met uw financiële gegevens kunnen we uw financiële situatie in beeld brengen en u bijvoorbeeld adviseren of een aanvullende voorziening nodig is bij arbeidsongeschiktheid. Dat doen we niet op eigen initiatief maar alleen als u dat aan ons vraagt of ons hiervoor een opdracht geeft. Uw verzoek of de opdracht is de reden waarom wij uw persoonsgegevens mogen gebruiken. Uw persoonsgegevens worden dus alleen gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens aan ons hebt gegeven.

Met wie delen we uw persoonsgegevens

We delen uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van ons advies of het doorvoeren van een wijziging op een bestaande polis. Ook kan het zijn dat u een schade bij ons meldt. Om de schade vast te stellen en af te wikkelen zullen we uw persoonsgegevens moeten delen. Wij delen uw persoonsgegevens niet met organisaties in landen buiten de Europese Unie (EU).

Afhankelijk van de situatie verstrekken wij uw persoonsgegevens aan:

 • Verzekeraars
 • Banken en Geldverstrekkers
 • Taxateurs
 • Notarissen
 • Beleggingsinstellingen

Samenwerkende bedrijven: onze leveranciers (verwerkers)

Binnen onze bedrijfsvoering doen we niet alles zelf maar besteden ook werkzaamheden uit. Denkt u bijvoorbeeld aan bedrijven die software leveren voor onze administratie of onze website hosten. Deze bedrijven hebben geen zeggenschap over de persoonsgegevens en wij blijven verantwoordelijk voor een zorgvuldig gebruik van de betreffende persoonsgegevens. We maken goede afspraken met onze leveranciers over het gebruik en de bescherming van de persoonsgegevens en leggen deze vast in een overeenkomst (verwerkersovereenkomst). We zorgen er zo voor dat de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens op hetzelfde hoge niveau ligt als bij ons het geval is.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens

Het kan zijn dat de wet de bewaartermijn bepaalt. Is dit niet het geval dan bewaren wij uw persoons-gegevens niet langer dan nodig is. Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren hangt af van de werkzaamheden die u ons gevraagd heeft uit te voeren.

Wat doen we om uw persoonsgegevens te beschermen

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We hebben onze bedrijfsvoering hierop afgestemd en passende technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk tegen onrechtmatig gebruik te beschermen. Wij vragen van onze leveranciers van software en IT systemen om minimaal gelijkwaardige beveiligingsmaatregelen te treffen.

Welke rechten hebt u zelf

U beschikt over een aantal rechten om te bepalen hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken of om het gebruik te controleren:

 • U kunt een overzicht vragen van uw persoonsgegevens, die wij in onze administratie hebben. Wij verstrekken dit overzicht kosteloos (recht op inzage).
 • U kunt vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren als u denkt dat deze niet juist zijn. Dat vinden wij belangrijk en stellen we zeer op prijs omdat we alleen op basis van juiste gegevens ons werk kunnen doen (recht op rectificatie en aanvulling).
 • U kunt ons vragen uw persoonsgegevens uit onze administratie te verwijderen als u niet langer wilt dat wij daarover beschikken en de wet ons dit toestaat (recht op vergetelheid).
 • U kunt ons vragen persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken voor een specifiek doel. Bijvoorbeeld als wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u wilt dat we deze bewaren omdat u ze nodig hebt voor een juridisch geschil dat nog loopt (recht op beperking van de verwerking).
 • U kunt ons vragen uw gegevens over te dragen aan een andere organisatie, zoals een advocaat of accountant (recht van dataportabiliteit).
 • U kunt bezwaar maken wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken vanuit onze bedrijfsactivi-teiten (gerechtvaardigd belang van de onderneming). We houden u bijvoorbeeld graag op de hoogte van financiële zaken die voor u relevant zijn. Dat is voor u belangrijk en voor ons. Als u dit niet wilt, kunt u bezwaar maken en zullen wij binnen een maand aan uw verzoek voldoen (recht van bezwaar).

Klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens?

Vindt u dat we niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens omgaan? Of wilt u weten hoe we binnen onze onderneming met uw persoonsgegevens werken? Neem dan contact met ons op:

Dhr. E.A.C.J. Smulders - Tel. 040 - 2574031 – Email: info@adviescontact.nl

Hebben we u niet kunnen overtuigen en blijft u van mening dat we niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl